Aum Siva Aum Siva Paratpara Siva

 • Genre: bhajan Deity: Siva
 • Artists: Maragatham Mani
 • Music Details: Ragam-Valaji | Talam-Ekam | Sruti-F# | Graha-upper Sa
 • Transliteration

  Aum Shiva Aum Shiva Paraatpara Shiva

  Omakaara Shiva Tava Sharanam

  Namaami Shankar Bhajaami Shankar

  Umaa Maheshawar Tava Sharanam

  Gaurishankar Shambho shankar

  Sambha Sadaashiva Tava Sharanam

  Aum Shiva Aum Shiva Paraatpara Shiva

  Omakaara Shiva Tava Sharanam