Devi (Durga) on green ground

Devi (Durga) on green ground