Ganesha Visarjana, August 2009, Mauritius

A short clip of the Visarjana (immersion) of Ganesha at Saiva Siddhanta Church, Mauritius. Singing JaI Ganesha!!


Transcript: