Gayiye Ganapathi


 • Genre: bhakti-gitam Deity: Ganesha
 • Artists: Manu Kondapi
 • Music Details: | Talam-Eka
 • Original Script

  Gaiye Ganapati Jagavandana
  Shankara Suvana Bhavani Nandana
  Siddhisadhana Gaja Vadana Vinayaka
  Kripa Sindhu Sundara Saba Layaka
  Modaka Priya Mudha Mangala Dhara
  Vidya Variki Buddhi Vidatha
  Mangala Tulasi Dasa Kara Jore
  Base Ram Siya Manas More|

  Photo of Gurudeva
  The holy vel is our release from ignorance into knowledge, our release from vanity into modesty, our release from sinfulness into purity through tapas.
  —Gurudeva