Gayiye Ganapathi

 • Genre: bhakti-gitam Deity: Ganesha
 • Artists: Manu Kondapi
 • Music Details: | Talam-Eka
 • Transliteration

  Gayiye Ganapati Jagavandana
  Shankara Suvana Bhavani Nandana

  Siddhisadhana Gaja Vadana Vinayaka
  Kripa Sindhu Sundara Saba Layaka

  Modaka Priya Mudha Mangala Dhara
  Vidya Variki Buddhi Vidatha

  Mangala Tulasi Dasa Kara Jore
  Base Ram Siya Manas More

  Photo of Gurudeva
  Through pranayama, through mantra, through tantra, wielding an indomitable will, the last forces of form, time and space subside, as the yogi, deep in nirvikalpa samadhi, merges into Parasiva.
  —Gurudeva