Jaya Ganesha Pahimam

  • Genre: bhajan Deity: Ganesha
  • Artists: Bhavani Param
  • Music Details: | Talam-Adi | Sruti-C# | Graha-Sa
  • Transliteration


    Jaya Ganesha Jaya Ganesha Jaya Ganesha paahimaam
    Sri Ganesha Sri Ganesha Sri Ganesha rakshamaam
    Jaya Ganesha Jai