Jaya Ganesha

 • Genre: bhajan Deity: Ganesha
 • Artists: Bhavani Param
 • Music Details: | Talam-eka | Sruti-C | Graha-sa
 • Transliteration

  Jaya Ganesha

  Jaya Ganesha, Jaya Ganesha, Jaya Ganesha pahimam.
  Sri Ganesha, Sri Ganesha, Sri Ganesha rakshamam.

  Translation

  Hail Ganesha!

  Hail Ganesha! Hail Ganesha! Hail Ganesha! Protect me.
  Glorious Ganesha! Glorious Ganesha! Glorious Ganesha! Protect me.