Thohdudaiya Seviyan


 • Genre: tirumurai Deity: Siva
 • Artists: Soondiren Arnasalon
 • Original Script

  திருக்காழி (பிரமபுரம்)
  பண் - நட்டபாடை
  திருச்சிற்றம்பலம்
  இசைப் பயிற்சி:இசைப் பயிற்சி:
  தோடுடைய செவியன் விடையேறியோர் தூவெண்மதி சூடிக்
  காடுடையசுட லைப்பொடிபூசிஎன்1 உள்ளங்கவர் கள்வன்
  ஏடுடையமல ரான்முனைநாட்பணிந் தேத்தஅருள் செய்த
  பீடுடையபிர மாபுரம்மேவிய பெம்மானிவ னன்றே. 1.1.1

  முற்றலாமையிள நாகமோடேன முளைக்கொம்பவை பூண்டு
  வற்றலோடுகல னாப்பலிதேர்ந்தென துள்ளங்கவர் கள்வன்
  கற்றல்கேட்டலுடை யார்பெரியார்கழல் கையால்தொழு தேத்தப்
  பெற்றம்ஊர்ந்தபிர மாபுரம்மேவிய பெம்மானிவ னன்றே. 1.1.2

  நீர்பரந்தநிமிர் புன்சடைமேலோர் நிலாவெண்மதி சூடி
  ஏர்பரந்தஇன வெள்வளைசோரஎன் உள்ளங்கவர் கள்வன்
  ஊர்பரந்தவுல கின்முதலாகிய ஓரூரிது வென்னப்
  பேர்பரந்தபிர மாபுரம்மேவிய பெம்மானிவ னன்றே. 1.1.3

  விண்மகிழ்ந்தமதி லெய்ததுமன்றி விளங்குதலை யோட்டில்
  உண்மகிழ்ந்துபலி தேரியவந்தென துள்ளங்கவர் கள்வன்
  மண்மகிழ்ந்தஅர வம்மலர்க்கொன்றை மலிந்தவரை மார்பிற்
  பெண்மகிழ்ந்தபிர மாபுரமேவிய பெம்மானிவ னன்றே. 1.1.4

  ஒருமைபெண்மையுடை யன்சடையன்விடை யூரும்இவ னென்ன
  அருமையாகவுரை செய்யஅமர்ந்தென துள்ளங்கவர் கள்வன்
  கருமைபெற்றகடல் கொள்ளமிதந்ததோர் காலம்இது வென்னப்
  பெருமைபெற்றபிர மாபுரம்மேவிய பெம்மானிவ னன்றே. 1.1.5

  மறைகலந்தஒலி பாடலொடாடல ராகிமழு வேந்தி
  இறைகலந்தஇன வெள்வளைசோரஎன் உள்ளங்கவர் கள்வன்
  கறைகலந்தகடி யார்பொழில்நீடுயர் சோலைக்கதிர் சிந்தப்
  பிறைகலந்தபிர மாபுரம்மேவிய பெம்மானிவ னன்றே. 1.1.6

  சடைமுயங்குபுன லன்அனலன்எரி வீசிச்சதிர் வெய்த
  உடைமுயங்கும்அர வோடுழிதந்தென துள்ளங்கவர் கள்வன்
  கடல்முயங்குகழி சூழ்குளிர்கானலம் பொன்னஞ்சிற கன்னம்
  பெடைமுயங்குபிர மாபுரம்மேவிய பெம்மானிவ னன்றே. 1.1.7

  வியரிலங்குவரை யுந்தியதோள்களை வீரம்விளை வித்த
  உயரிலங்கையரை யன்வலிசெற்றென துள்ளங்கவர் கள்வன்
  துயரிலங்கும்உல கிற்ஊழிகள் தோன்றும்பொழு தெல்லாம்
  பெயரிலங்குபிர மாபுரம்மேவிய பெம்மானிவ னன்றே. 1.1.8

  தாணுதல் செய்திறை காணியமாலொடு தண்டாமரை யானும்
  நீணுதல் செய்தொழி யந்நிமிர்ந்தானென துள்ளங்கவர் கள்வன்
  வாணுதல் செய்மக ளீர்முதலாகிய வையத்தவ ரேத்தப்
  பேணுதல் செய்பிர மாபுரம்மேவிய பெம்மானிவ னன்றே. 1.1.9

  புத்தரோடுபொறி யில்சமணும்புறங் கூறநெறி நில்லா
  ஒத்தசொல்லஉல கம்பலிதேர்ந்தென துள்ளங்கவர் கள்வன்
  மத்தயானைமறுகவ்வுரி போர்த்ததோர் மாயம்இது வென்னப்
  பித்தர்போலும்பிர மாபுரம்மேவிய பெம்மானிவ னன்றே. 1.1.10

  அருநெறியமறை வல்லமுனியகன் பொய்கையலர் மேய
  பெருநெறியபிர மாபுரம்மேவிய பெம்மானிவன் றன்னை
  ஒருநெறியமனம் வைத்துணர்ஞானசம் பந்தன்உரை செய்த
  திருநெறியதமிழ் வல்லவர்தொல்வினை தீர்தல்எளி தாமே. 1.1.11

  - திருச்சிற்றம்பலம் -

  பாடம் 1. பூசி எனது.
  • இத்தலம் சோழநாட்டிலுள்ளது; இஃது காவிரி வடகரை 14வது பாடல் பெற்ற தலமாகும். சுவாமி பெயர் - பிரமபுரீசர்; (திருத்தோணியில் வீற்றிருப்பவர் தோணியப்பர்.) தேவியார் - திருநிலைநாயகி.

  Transliteration

  1.1 thiruppiramapuram

  pan - naddapaadai

  1 thohdudaiya seviyan vidaiyeyriyohr thoovenmathisoodi
  kaadudaiyasuda laippodipoosiyen nullankavar kalvan
  eydudaiyamala raanmunainaadpanin theyththa arulseytha
  peedudaiyapira maapurameyviya pemmaa nivananrey. 1.1.1

  2 murralaamaiyila naakamohdeyna mulaikkom pavaipoondu
  varralohdukalanaap palitheyrnthena thullan kavarkalvan
  karralkeyddaludai yaarperiyaarkal.al kaiyaal thol.utheyththap
  perramoornthapira maapurameyviya pemmaa nivananrey. 1.1.2

  3 neerparanthanimir punsadaimeylohr nilaaven mathisoodi
  eyrparanthaina velvalaisohraen nullankavar kalvan
  oorparanthavula kinmuthalaakiya vohroorithu vennap
  peyrparanthapira maapurameyviya pemmaa nivananrey. 1.1.3

  4 vinmakil.nthamathi leythathumanri vilankuthalai yohddil
  unmakil.nthupali theyriyavanthena thullankavar kalvan
  manmakil.nthaaravam malarkkonrai malinthavarai maarpir
  penmakil.nthapira maapurameyviya pemmaa nivananrey. 1.1.4

  5 orumaipenmaiyudai yansadaiyanvidai yoorumiva nenna
  arumaiyaakavurai seyyavamarnthena thullankavar kalvan
  karumaiperrakadal kollamithanthathohr kaalamithu vennap
  perumaiperrapira maapurameyviya pemmaa nivananrey. 1.1.5

  6 maraikalanthavoli paadalodaadala raakimal.u veynthi
  iraikalanthavina velvalaisohraven nullankavar kalvan
  karaikalanthakadi yaarpol.ilneeduyar sohlaikkathir sinthap
  piraikalanthapira maapurameyviya pemmaa nivananrey. 1.1.6

  7 sadaimuyankupuna lananalaneri veesissathir veytha
  udaimuyankum aravohdul.ithanthena thullankavar kalvan
  kadalmuyankukal.i sool.kulirkaanalam ponnanysira kannam
  pedaimuyankupira maapurameyviya pemmaa nivananrey. 1.1.7

  8 viyarilankuvarai yunthiyathohlkalai veeramvilai viththa
  uyarilankaiyarai yanvaliserrena thullankavar kalvan
  thuyarilankumula kilpalavool.ikal thohnrumpol.u thellaam
  peyarilankupira maapurameyviya pemmaa nivananrey. 1.1.8

  9 thaanuthalseythirai kaaniyamaalodu thandaamarai yaanum
  neenuthalseythol.i yannimirnthaanena thullankavar kalvan
  vaanuthalseymaka lirmuthalaakiya vaiyaththava reyththap
  peynuthalseypira maapurameyviya pemmaa nivananrey. 1.1.9

  10 puththarohdupori yilsamanumpuran kooraneri nillaa
  oththasollavula kampalitheyrnthena thullankavar kalvan
  maththayaanaimaru kavvuripohrththathohr maayamithu vennap
  piththarpohlumpira maapurameyviya pemmaa nivananrey. 1.1.10

  11 aruneriyamarai vallamuniyakan poykaiyalar meyya
  peruneriyapira maapurameyviya pemmaanivan rannai
  oruneriyamanam vaiththunarnyaanasam panthannurai seytha
  thiruneriyathamil. vallavartholvinai theertha lelithaamey. 1.1.11

  thiruppiramapura menpathu seerkaal.i. iththalam sohl.anaaddilullathu.
  suvaamipeyar - piramapureesar; theyviyaar - thirunilainaayaki.
  thiruththohniyil veerriruppavar thohniyappar.

  thiruchitrambalam

  ullurai addavanaikkuth thirumpa

  Photo of Gurudeva
  So great is the Sanatana Dharma that it defies all who doubt it, all who disdain it, all who disregard it, all who degrade it, with personal realization of its Truth.
  —Gurudeva