Available Anbartham Sinthaiyil

 • Genre: natchintanai Deity: Siva
 • Artists: Brahmanathaswami
 • Original Script

  அன்பர்தஞ் சிந்தையில்


  அன்பர்தஞ் சிந்தையில் உறைவோனே
  அரகர சிவசிவ மறையோனே

  பொன்னே மணியே பூங்கோவே
  புலவரெல் லாம்புகழ் எங்கோவே

  காணுங் கண்ணிற் கலந்தவனே
  கதிரொளி போலெங்கும் நிறைந்தவனே

  ஆணும் பெண்ணும் ஆனவனே
  அடியவர் பேணும் வானவனே

  கோணிய பிறையை முடித்தவனே
  கொல்புலித் தோலை யுடுத்தவனே

  வேணியிற் கங்கை தரித்தவனே
  வேழத்தின் தோலை யுரித்தவனே

  பாற்கடல் தன்னை அழைத்தவனே
  பாரொடு விண்ணாய்ப் பரந்தவனே

  நூற்பொருள் தன்னை விரித்தவனே
  நுண்ணிடை யாள்தன் இடத்தவனே

  தில்லையில் ஆடிய சிற்பரனே
  சிவசிவ சிவசிவ தற்பரனே

  எல்லையில் லாவருள் தந்தவனே
  என்போல் நல்லையில் வந்தவனே

  Photo of Gurudeva
  The stronger you are in your nature, the more you can bring through your real nature; the more you can enjoy the bliss of your true being. It is well worth working for. It is well worth craving for.
  —Gurudeva