Śaivite Hindu Religion, Book Four for Children Ages 8 to 10

image What is Saivite Hinduism?
சைவ இந்து சமயம் என்றால் என்ன?
Apakah Itu Saivite Hinduisme?
Qu’appelle-t-on hindouisme Sivaïte?
§

image

The devotees of Lord Siva feel very close to Him. They never fear Lord Siva. He is their Divine Father and Mother. We can always go to Siva for love, protection and help. Here Siva hugs devotees. சிவபெருமான் பக்தர்கள் அவரிடம் மிக அருகில் இருப்பதாக உணருகின்றனர். அவர்கள் சிவபெருமானக் கண்டு பயப்படுவதில்லை. அவர் பக்தர்களின் தெய்வீகத் தாய் தந்தையாவார். நாம் சிவபெருமானிடம் அன்பு, பாதுகாப்பு, உதவி பெறச் செல்லலாம். இங்கு சிவபெருமான் பக்தர்களை அணைத்துக் கொள்கிறார். Para penganut Tuhan Siva berasa amat rapat denganNya. Mereka tidak pernah takut padaNya. Tuhan Siva merupakan Ibubapa Suci mereka. Kita sentiasa boleh pergi kepada Siva untuk kasih, perlindungan dan bantuan. Disini Siva memeluk para penganutnya. Les dévots de Dieu Siva se sentent très proches de Lui. Ils ne Le redoutent jamais. Il est leur divin Père et Mère. Nous pouvons demander à Siva amour, aide et protection. Ici Siva donne l’accolade à ses dévots.§

image

Saivism is the oldest form of Hinduism. We Saivites worship God Siva as the Supreme God, and Shakti as God’s manifest energy. In temples they are enshrined as two beings, a divine couple. But in truth they are one. We worship Ganesha and Murugan as great Lords who serve their creator, God Siva. Our primary scriptures are the Vedas, Saiva Agamas, Tirukural and Tirumurai. We chant the holy five-letter mantra Namasivaya. We wear rudraksha beads and holy ash. We revere many Saivite saints. These include Sambandar, Appar, Sundarar and Manikkavasagar. We worship in temples and revere the holy Sivalinga. There are many great Siva temples, such as Rameshvaram, Kashi Vishvanatha and Mahakaleshwar. Chidambaram and four other temples represent the five elements: earth, water, fire, air and ether. Important Siva temples outside India include Pashupatinath in Nepal, Tiruketeeswarar in Sri Lanka and Iraivan in Hawaii. We believe it is necessary to have a living guru and be among other devout seekers. Satguru Siva Yogaswami and Satguru Sivaya Subramuniyaswami were two modern gurus who strengthened Saivism in modern times. In summary, Saivism’s three pillars are its scriptures, temples and gurus. §

image

சைவசமயம் பழங்கால அமைப்பிலான இந்து சமயமாகும். சைவசமயம்த்தவர்களாகிய நாம் இறைவன் சிவபெருமானே பெருங்கடவுள் எனப்படும் முழுமுதற் கடவுளையும் இறைவி சக்தியை இறைவனின் வெளிப்படும் ஆற்றலாக வழிபடுகிறோம். கோயில்களில் இரண்டையும் புனித உருவங்களாக தெய்வீக ஜோடியாகப் போற்றுகிறோம். ஆனால் உண்மையில் அவர்களிருவரும் ஒருவரேயாவர். கணபதியையும் முருகனையும் பெருமான்களாக வழிபடுகிறோம். நமது அடிப்படைத் திருமறைகள் அல்லது புனித நூல்கள் வேதங்கள், சைவ ஆகமங்கள், திருக்குறள் மற்றும் திருமுறைகள் முதலியன. புனித ஐந்தெழுத்து மந்திரமாகிய நமச்சிவாய மந்திரத்தை ஓதுகிறோம். நாம் திருநீற்றையும் உத்திராட்சத்தையும் அணிகிறோம். நாம் சைவ அருளாளர்களைப் போற்றுகிறோம். அவர்களில் திருஞான சம்பந்தர், அப்பர், சுந்தரர். மாணிக்கவாசகர் முதலியோர் அடங்குவர். நாம் கோயில்களில் வழிபடும்போது புனித சிவலிங்கத்தைப் போற்றுகிறோம். இராமேஸ்வரம், காசிவிஸ்வநாதர், மகாகாளிஸ்வரர், சிதம்பரம் போன்ற பெரிய பெரிய சிவ ஆலயங்கள் உண்டு. சிதம்பரமும் மற்ற நான்கு கோயில்களும் பூமி, நீர், நெருப்பு, காற்று, ஆகாயம் என்ற ஐம்பூதங்களைப் பிரதிபலிக்கின்றன. இந்தியாவுக்கு வெளியே உள்ள முக்கிய சிவ ஆலயங்கள் நேபாலிலுள்ள் பசுபதிநாதர், ஸ்ரீலங்காவிலுள்ள திருக்கதீஸ்வரர், ஹாவாயிலுள்ள இறைவன் ஆலயம் முதலியன. பக்தர்களுக்கு ஏனைய பக்தியை நாடுபவர்களுக்கு உயிர் வாழும் குரு அவசியம் தேவை என்பதை நம்புகிறோம். சற்குரு சிவயோக சுவாமியும்
சற்குரு சிவாய சுப்பிரமுனிய சுவாமியும் இரண்டு நவீன குருக்களாவார்கள். இவர்கள் நவீன சைவசமயத்தை வலுப்படுத்தினார்கள். சைவசமயத்தின் மூன்று தூண்களாக இருப்பவை புனித நூல்கள், கோயில்கள், மற்றும் குருமார்கள் என்று சுருக்கமாகக் கூறலாம்.
§

image

Saivisme merupakan bentuk Hinduisme yang tertua. Kita, Saivite memuja Tuhan Siva sebagai Tuhan Teragung dan Shakti sebagai tenaga Tuhan. Di kuil Mereka dipuja sebagai dua Tuhan atau pasangan suci. Sebenarnya Mereka adalah satu. Kita memuja Ganesha dan Murugan sebagai Mahadewa-Mahadewa yang berkhidmat pada penciptaNya, Tuhan Siva. Kitab suci utama kita adalah Veda-Veda, Saiva Agama, Tirukural dan Tirumurai. Kita bercanta mantera lima suku kata yang suci iaitu Namasivaya. Kita memakai rudraksha dan abu suci. Kita menghormati dan memuja ramai wali Saivisme. Mereka termasuk Sambandar, Appar, Sundarar dan Manikkavasagar. Kita beribadat di kuil dan memuja Sivalinga yang suci. Terdapat banyak kuil Siva yang agung seperti Rameshwaram, Kashi Vishvanathar, Mahakaleshwar. Chidambaram dan empat kuil lain mewakili lima unsur: tanah, air, api, udara dan angkasa. Kuil-kuil Siva yang penting di luar India termasuk Pashupatinath di Nepal, Tiruketeeswarar di Sri Lanka dan Iraivan di Hawaii. Kita percaya bahawa kita perlu ada seorang guru yang masih hidup dan berada bersama dengan mereka yang mencari Tuhan dengan penuh bhakti. Satguru Siva Yogaswami dan Satguru Sivaya Subramuniyaswami adalah dua guru moden yang telah mengukuhkan Saivisme di era moden. Sebagai kesimpulannya, tiga tunggak Saivisme adalah kitab, kuil dan guru.§

image

Le sivaïsme est la forme la plus ancienne de l’hindouisme. Nous adorons notre Dieu Siva comme Dieu suprême, et Shakti comme l’énergie manifestée de Dieu. Dans les temples, ils sont installés sous la forme de deux êtres formant le couple divin. En vérité Siva et Shakti ne font qu’un. Nous adorons Ganesha et Murugan comme de grands Seigneurs qui sont au service de leur créateur, Dieu Siva. Nos textes fondamentaux sont les Védas, les Saïva Agamas, le Tirukural et le Tirumurai. Nous chantons le mantra sacré aux cinq syllabes, Namasivaya. Nous portons des graines de rudraksha et de la cendre sacrée. Nous vénérons de nombreux saints sivaïtes, parmi lesquels Sambandar, Appar, Sundarar et Manikkavasagar. Nous adorons dans les temples et nous vénérons le Sivalinga sacré. Les grands temples de Siva sont nombreux en Inde, comme ceux de Rameshwaram, de Kashi Vishvanatha et de Mahakaleshwar. Chidambaram et quatre autres temples représentent les cinq éléments: terre, eau, feu, air et éther. Parmi les grands temples de Siva à l’extérieur de l’Inde, citons Pashupatinath au Nepal, Tiruketeeswarar à Sri Lanka et Iraivan à Hawaii. Nous croyons qu’il est nécessaire d’avoir un guru vivant et de fréquenter d’autres chercheurs dévoués. Satguru Siva Yogaswami et satguru Sivaya Subramuniyaswami furent deux gurus de notre époque qui donnèrent force au sivaïsme des temps modernes. En somme, on peut dire que les trois piliers du sivaïsme sont ses textes sacrés, ses temples, et ses gurus.§

image Yogaswami was a great guru. He lived in Jaffna, Sri Lanka. He was the guru of Satguru Sivaya Subramuniyaswami. யோகசுவாமி ஒரு மகா குரு. அவர் ஸ்ரீலங்கா யாழ்ப்பாணத்தில் வாழ்ந்தார். அவர் சிவாய சுப்பிரமுனியசுவாமியின் குரு. Yogaswami adalah seorang guru yang agung. Beliau telah tinggal di Jaffna, Sri Lanka. Beliau merupakan guru kepada Satguru Sivaya Subramuniyaswami. Yogaswami fut un grand guru qui vivait à Jaffna, Sri Lanka. Ce fut le guru de satguru Sivaya Subramuniyaswami.§

image Satguru Sivaya Subramuniyaswami is known as Gurudeva. In the photo he is giving this course to children in Fiji. Do you know where Fiji is? சற்குரு சிவாய சுப்பிரமுனிய சுவாமியை குருதேவா என்றழைப்பார்கள். இப்படத்தில் ஃபிஜி நாட்டுக் குழ்ந்தைகளுக்கு அவர் பாடம் நடத்துகிறார். ஃபிஜி எங்கே இருக்கிறது என்று தெரியுமா உங்களுக்கு? Satguru Sivaya Subramuniyaswami dikenali sebagai Gurudeva. Dalam gambar ini beliau sedang memberi kursus kepada kanak-kanak di Fiji. Adakah anda tahu dimanakah terletaknya Fiji? Satguru Sivaya Subramuniyaswami s’appelle souvent Gurudeva. Le voici en train de donner notre coursv à des enfants des îles Fidji. Sais-tu où se trouvent les îles Fidji?§