Śaivite Hindu Religion, Book Four for Children Ages 8 to 10

imageWhat Is a Temple?
கோயில் என்றால் என்ன?
Apakah Itu Kuil?
Qu’est-ce qu’un temple?
§

image

Here Lord Siva, Lord Ganesha and Lord Murugan bless devotees who have come to worship at the temple. The temple is a special place where it is easy for the Gods to see us. The temple is God's home. இங்கே சிவபெருமான், கணேச பெருமான், முருக பெருமான் ஆகியோர் கோயிலுக்கு வந்து தங்களை வழிபட்டவர்களை ஆசீர்வதிக்கின்றனர். தெய்வங்கள் நம்மை எளிதில் காண்பதற்குக் சிறந்த இடம் கோயிலாகும். கோயில் கடவுளின் இல்லமாகும். Di sini Tuhan Siva, Tuhan Ganesha dan Tuhan Murugan sedang merestui para penganutnya yang datang untuk berdoa di kuil. Kuil adalah sebuah tempat khas di mana Tuhan-Tuhan dengan mudah dapat melihat kita. Kuil adalah rumah Tuhan. Les Dieux Siva, Ganesha et Murugan bénissent les dévots venus au temple. C'est un lieu très particulier, où il est facile aux Dieux de nous voir. Le temple est la demeure de Dieu.§

image

Our grand Saiva temples are like no other place on Earth. Some are over 1,000 years old. They are still used today. Many were started by a spiritual master. They are built as the home of God Siva and Gods Ganesha and Murugan. Strict rules from the Agamas are followed to create a holy space where holiness, God, can reside. The beings of all three worlds assure that it will be used only for worship. Devas, Gods and men work together to establish the temple and keep it sacred. Over the years, the power becomes very strong. It forms an invisible, glass-like bubble or shield surrounding the temple. The bubble keeps out the grosser vibrations of the world. It allows the heaven worlds to be strongly present. As you approach God’s home, you can feel the spiritual energy. Inside, you are surrounded by peace. Here your prayers can easily be heard by the devas and Gods. At the high point of the puja, the Deity sends rays of blessings through the murti, or divine image. These have the power to wipe away worries, clear confusion, relieve sadness and give inspiration. The temple’s sole purpose is to convey high vibrations from the Sivaloka. Here, devotees are uplifted. They receive the divine help they need to live a positive, fulfilling life.§

image

பூமியில் நமது பெரிய சைவக் கோயிலைப் போன்று எங்கும் காண முடியாது. சில கோயில்கள் ஆயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேல் பழுமை வாய்ந்தவை. அவை இன்றும் பயன்படுகின்றன. பல கோயில்கள் ஆன்மீக ஆசான்களால் தோற்றுவிக்கப் பட்டன. அவை சிவபெருமான், கணேச பெருமான், முருக பெருமான் ஆகியோரின் இல்லமாகக் கட்டப்பட்டன. முறையான ஆகம விதிகளைப் பின்பற்றி புனித இடங்களை உருவாக்கி இறைவன் அங்கே தங்குவதற்குக் கட்டப்பட்டன. மூன்று உலகங்களிலும் வாழும் உயிர்களால் வழிபாட்டுக்காக மட்டுமே அவை கட்டப்பட்டன என்று உறுதிப்படுத்தப்பட்டன. தேவர்கள், தெய்வங்கள் மற்றும் மனிதர்களும் சேர்ந்து கோயிலை நிர்மானித்து புனிதமாகப் போற்றுவர். பல ஆண்டுகளுக்குப் பிறகு கோயிலின் சக்தி வலுவாக இருக்கும். கோயிலைக் சுற்றிலும் கண்ணுக்குப் புலப்படாத கண்ணாடி குமிழ் அல்லது கேடயம் போன்று சூழ்ந்திருக்கும். அந்தக் கண்ணாடிக் குமிழ் உலகின் விரும்பத்தகாத அதிர்வுகள் வருவதைத் தடுக்கும். அது சொர்க்க உலகை வலுவாக வரவேற்கும். நீங்கள் கடவுள் இல்லத்தை நெருங்கும் போது ஆன்மீகச் சக்தியை உணர்வீர்கள். உங்கள் மன ஆழத்தில் அமைதி சுழ்ந்திருக்கும். உங்களது பிரார்த்தனைகளை தேவர்களும் தெய்வங்களும் எளிதாகக் கேட்பார்கள். பூசையின் உச்சக்கட்டத்தில் மூர்த்தத்தின் மூலம் அல்லது வேறு தெய்வீக சுவாமியின் ஆசீர்வாதக் கிரணங்கள் அனுப்பப்படுகின்றன. இந்த ஆசீர்வாதக் கிரணங்களுக்கு நமது கவலைகளைப் போக்கும், குழப்பத்தைத் தெளிய வைக்கும் மற்றும் துக்கத்தைப் போக்கி உற்சாகமூட்டும் சக்தி உள்ளது. சிவலோகத்திலிருந்து மிக உயர்வான அதிர்வுகளைக் கொண்டு வருவதே கோயிலின் முக்கிய நோக்கமாகும். இங்கு பக்தர்கள் ஆன்மீகத்தில் மேம்பாடு அடைகின்றனர். தேவைப்படும் முழுமையான நல்வாழ்கைக்கு தெய்வீக உதவியைப் பெறுகிறார்கள். §

image

Tidak ada tempat di dunia ini yang boleh dibandingkan dengan kuil Saiva yang unggul. Ada diantaranya berusia lebih daripada 1,000 tahun. Ia masih digunakan sehingga ke hari ini. Kebanyakannya dimulakan oleh guru rohaniah. Ia dibina sebagai rumah Tuhan Siva, Tuhan Ganesha dan Tuhan Murugan. Peraturan ketat daripada buku suci Agama diikuti untuk membina tempat suci di mana Tuhan yang Maha Suci boleh diaminya. Semua mahkluk dari ketiga-tiga alam memastikan ianya hanya digunakan untuk pemujaan. Dewa-dewi, Tuhan-Tuhan dan manusia bekerjasama untuk membina kuil dan memastikannya suci. Lama-kelamaan saktinya bertambah kuat. Ia membentuk suatu buih kaca yang limunan atau perisai mengelilingi kuil. Buih tersebut melindungi kuil tersebut daripada getaran kasar dunia. Ia membolehkan kehadiran alam syurga yang kuat. Apabila anda mendekati rumah Tuhan, anda akan dapat merasakan tenaga rohaniah tersebut. Apabila berada didalamnya anda akan dikelilingi dengan ketenangan. Di sini doa anda dengan mudahnya akan didengari oleh dewa-dewi dan Tuhan-Tuhan. Sewaktu puncak puja, Tuhan akan menghantar sinaran rahmatNya melalui murthi atau imej suci. Ia mempunyai kuasa untuk menghilangkan semua kebimbangan, menjelaskan kekeliruan, meringankan kedukaan dan memberi inspirasi. Matlamat utama kuil adalah untuk menyampaikan getaran tinggi dari Sivaloka. Di sini para penganut dirahmati. Mereka menerima bantuan suci untuk menjalani hidup positif yang memuaskan.§

image

Nos grands temples sivaïtes n’ont pas leur pareil sur Terre. Certains d’entre eux datent de plus de 1.000 ans et sont encore en fonction aujourd’hui. Beaucoup furent créés par un maître spirituel. Ils sont construits pour servir de demeure à Dieu Siva et aux Dieux Ganesha et Murugan. Des règles agamiques strictes de construction sont suivies afin de créer un espace sacré où la sainteté, ou Dieu, puisse résider. Les êtres des trois mondes s’assurent que ce lieu servira exclusivement à l’adoration. Les dévas, les Dieux et les hommes collaborent à l’établissement du temple en veillant au respect de son caractère sacré. Au fil des années, la puissance du lieu devient très forte et une bulle transparente comme du verre, qui est un bouclier de protection, se forme autour du temple. Cette bulle éloigne les vibrations grossières du monde et assure une forte présence des mondes célestes. En approchant la maison de Dieu, on ressent l’énergie spirituelle. A l’intérieur, nous nous sentons entourés de paix. Dans ce lieu, vos prières sont facilement entendues par les dévas et par les Dieux. Au moment le plus fort de la puja, la Déité envoie ses rayons de bénédiction à travers la murti, l’image divine. Ces rayons effacent les soucis, éliminent la confusion, soulagent la tristesse et apportent l’inspiration. L’unique but du temple est de transmettre les vibrations élevées qui proviennent du Sivaloka. Les fidèles sont ainsi réconfortés, et ils reçoivent l’aide divine dont ils ont besoin pour mener une vie positive et accomplissante.§

image Gurudeva blesses the new Siva Subramaniyaswami temple in Fiji in 1994. They have just completed the ceremonies on the colorful tower. 1994இல் குருதேவர் ஃபிஜியில் உள்ள சிவசுப்பரமணிய சுவாமி கோயிலை ஆசீர்வதிக்கிறார். அவர்கள் அப்போதுதான் வண்ணக் கோபுரத்தில் கும்பாபிஷேகத்தை முடித்திருந்தனர். Gurudeva sedang merestui Kuil Siva Subramaniyaswami di Fiji pada tahun 1994. Mereka baru sahaja telah menghabiskan upacara bagi menara yang berwarni-warni. Gurudeva bénit le nouveau temple de Siva Subramaniyaswami aux îles Fidji en 1994. Les cérémonies viennent de s'achever sur la tour aux belles couleurs.§

image This is a painting of Iraivan Temple in Hawaii. It was founded by Gurudeva. It is made entirely of hand-carved white granite. ஹாவாயிலுள்ள இறைவன் கோயிலின் ஓவியம். இக்கோயில் குருதேவரால் நிர்மானிக்கப்பட்டது. இது கைகளால் செதுக்கப்பட்ட வெள்ளை கருங்கல் கோயில். Ini adalah lukisan Kuil Iraivan di Hawaii. Ia diasaskan oleh Gurudeva. Ia diperbuat sepenuhnya daripada batu granit putih yang diukir dengan menggunakan tangan. Ce tableau représente le Temple d'Iraivan à Hawaii, conçu par Gurudeva. Il est entièrement construit de granit blanc, et sculpté à la main.§