Śaivite Hindu Religion, Book Four for Children Ages 8 to 10

imageDid God Siva Create Everything?
சிவபெருமான் அனைத்தையும் படைத்தாரா?
Adakah Tuhan Siva Mencipta Segala-Galanya?
Dieu Siva a-t-Il tout créé?
§

image

Lord Siva created the Gods, including Lord Ganesha and Lord Murugan. He created all the three worlds. He create the sun, the moon and the stars. He created the planet Earth. And He created your soul. சிவபெருமான் கணபதி, முருகன் போன்ற தெய்வங்களைப் படைத்தார். அவர் மூன்று உலகங்களைப் படைத்தார். சூரியன், சந்திரன், நட்சத்திரங்கள், பூமி முதலியவற்றைப் படைத்தார். உனது ஆன்மாவையும் படைத்தார். Tuhan Siva telah mencipta Tuhan-Tuhan, termasuk Tuhan Ganesha dan Tuhan Murugan. Siva telah mencipta kesemua tiga alam. Siva telah mencipta matahari, bulan dan bintang-bintang. Siva juga telah mencipta planet bumi. Siva juga telah mencipta roh anda. Dieu Siva a créé tous les Dieux, y compris les seigneurs Ganesha et Murugan. Il est le créateur des trois mondes, du soleil, de la lune et des étoiles. Il est le créateur de la planète Terre, et de ton âme.§

image

Saivite Hindus worship Lord Siva, the Supreme God. He knows everything that is happening in all the three worlds. He created everything and every soul. He created them from Himself, and so He and the world are always one, and not different. His divine body of light has been seen in visions by great devotees. He governs all the worlds, like a super prime minister. But He does this from deep within everything, not from a separate world above. He created Lord Ganesha and Lord Murugan to help Him. They are highly advanced, powerful souls. Devotees have seen their divine bodies in visions. The Gods guide what happens in all three worlds. They direct the spiritual progress of all souls, just as a mother and father raise their family. Our parents provide us a home, meals, education, care and protection. If we need something special, we humbly ask them for it. In the same way, the Gods look after us, but if we have a need, we can ask. Asking God for something is one type of prayer. Seeking His blessings and thanking Him for all He has given us is another. Temple worship is an effective way to pray. We pray to Lord Ganesha before we start anything new. Then He can guide us to do the right thing and protect us from harm.§

image

சைவ இந்து பெருமக்கள் நமது பெருங்கடவுள் அல்லது முழுமுதற் கடவுளான சிவபெருமானை வணங்குகின்றனர். மூன்று உலகங்களிலும் என்ன நடக்கின்றன என்பது அவருக்குத் தெரியும். அவர் உலகத்திலுள்ள அனைத்தையும் மற்றும் ஒவ்வொரு ஆன்மாவையும் படைத்தார். அவர் அவற்றைத் தன்னிலிருந்து படைத்தார். ஆதலால் அவரும் உலகமும் மாறுபட்டிராமல் எப்போதும் ஒன்றாகவே இருக்கும். மேலான பக்தர்கள் பலர் அவரது புனித ஒளி உடலை அகக்கண்களால் கண்டிருக்கிறார்கள். அறிவார்ந்த பிரதம அமைச்சரைப் போன்று எல்லா உலகங்களையும் ஆள்கிறார். இதை அவர் வேறு உலகத்திலிருந்து கொண்டு செய்யாமல் தன்னிலிருந்தே செய்கிறார். தனக்கு உதவியாக கணேசப் பெருமானையும் முருகப்பெருமானையும் படைத்தார். அவர்கள் அதிமுன்னேற்றமடைந்த சக்தி வாய்ந்த ஆன்மாக்களாவர். பக்தர்கள் அவர்களின் தெய்வீக உடலைத் தங்கள் அகக்கண்களால் கண்டிருக்கின்றனர். தெய்வங்கள் மூன்று உலகங்களில் நடப்பனவற்றை வழிகாட்டுகின்றன. தாயும் தந்தையும் குடும்பத்தை நிர்வகித்து காப்பது போன்று ஆன்மாக்களின் ஆன்மீக முன்னேற்றத்துக்கு வழிகாட்டுகின்றனர். நமது பெற்றோர் நமக்கு இல்லம், உணவு, கல்வி, அக்கறை காட்டுதல் மற்றும் பாதுகாப்பு வழங்குகிறார்கள். விசேஷமாக யாதேனும் நமக்குத் தேவைப்பட்டால் பெற்றோரிடம் பணிவோடு கேட்கிறோம். அதே போன்று தெய்வங்களும் நம்மைப் பார்த்துக் கொள்கிறார்கள், ஆனால் நமக்கு ஏதும் தேவைப்பட்டால் நாம் கேட்கலாம். இறைவனிடம் நாம் கேட்பதும் ஒருவகை வழிபாடுதான். அவருடைய ஆசியைப் பெறுதலும் அவர் நமக்களித்த அனைத்திற்கும் நன்றி கூறுவதும் மற்றொரு வகையிலான வழிபாடு அல்லது பிரார்த்தனையாகும். கோயில் வழிபாடு பலன் தரக் கூடிய வழிபாடாகும். புதியதாக எதையும் தொடங்குவதற்கு முன்னர் கணேசப் பெருமானை தொழுகிறோம். அவர் நாம் சரியானதைச் செய்வதற்கு வழிகாட்டி தீயதிலிருந்து பாதுகாப்பு அளிக்கிறார். §

image

Penganut Saivite Hindu memuja Tuhan Siva Teragung. Dia tahu akan segala-gala yang berlaku di ketiga-tiga alam ini. Dia mencipta segala-galanya dan semua roh. Dia mencipta mereka daripada diriNya sendiri. Oleh itu Dia dan alam ini adalah satu dan bukannya berbeza. Badan sucinya yang bercahaya telah dilihat secara visi oleh ramai penganut yang agung. Dia mengawal kesemua tiga alam, seperti seorang perdana menteri yang hebat. Dia melakukannya dari dalam, dan bukannya dari alam yang berbeza. Dia telah mencipta Tuhan Ganesha dan Tuhan Murugan untuk membantuNya. Mereka adalah roh yang berkuasa dan mendahului zaman. Para penganut telah melihat tubuh suci mereka secara visi. Tuhan-Tuhan memimpin segala-gala yang berlaku di ketiga-tiga alam. Mereka membimbing perkembangan kerohanian semua roh, sepertimana seorang ibu bapa membimbing keluarga mereka. Ibu bapa kita menyediakan tempat tinggal, makanan, pelajaran, jagaan dan perlindungan. Sekiranya kita memerlukan sesuatu yang istimewa, kita akan meminta dengan sopan daripada mereka. Dengan cara yang sama, Tuhan-Tuhan menjaga kita. Akan tetapi sekiranya kita memerlukan sesuatu, kita boleh meminta daripadaNya. Bertanya kepada Tuhan untuk sesuatu adalah satu jenis doa. Mencari rahmatNya dan berterima kasih untuk segala yang diberikanNya adalah lagi satu jenis doa. Pemujaan di kuil adalah cara sembahyang yang paling berkesan. Kita memuja Tuhan Ganesha sebelum memulakan sesuatu yang baru. Ganesha akan membimbing kita melakukannya dengan betul dan melindungi kita daripada bencana.§

image

Les Hindous sivaïtes adorent le seigneur Siva, le Dieu Suprême. Siva sait tout ce qui se passe dans chacun des trois mondes. C’est le créateur de toutes choses et de toutes les âmes. Il les a créées à partir de lui-même et, par conséquent, Lui et le monde font toujours un, sans aucune différenciation. De grands dévots ont eu des visions de Son divin corps de lumière. Il gouverne tous les mondes comme un premier ministre hors-classe. Mais il accomplit ces fonctions à partir du cœur profond de toute chose, et non à partir d’un monde séparé situé sur un plan supérieur. Il a crée le Seigneur Ganesha et le Seigneur Murugan pour être Ses aides. Ce sont des âmes puissantes, très évoluées. Des dévots ont eu des visions de leurs divins corps. Ces Dieux guident ce qui se passe dans les trois mondes, ils dirigent le progrès spirituel de toutes les âmes, tout comme le père et la mère dirigent la famille. Nos parents nous offrent un foyer, des repas, une éducation, des soins, et leur protection. Lorsque nous avons besoin de quelque chose de particulier, nous leur demandons humblement de nous le donner. De même, les Dieux prennent soin de nous, mais si nous avons besoin de quelque chose, nous pouvons le leur demander. Demander quelque chose à Dieu est une forme de prière. Rechercher Ses bénédictions et Le remercier pour tout ce qu’Il nous a donné en est une autre. L’adoration au temple est une autre manière efficace de prier. Nous prions le seigneur Ganesha avant de commencer toute chose nouvelle. Il peut alors nous indiquer la bonne manière d’agir et nous protéger de tout mal.§

image In this painting, the devotee is worshiping God as the creator of everything. In God's mind are all the people and things of our planet. இவ்வோவியத்தில் பக்தர் ஒருவர் அனைத்தையும் படைத்த கடவுளை வணங்குகிறார். இறைவன் மனத்தில் நமது கிரகத்திலுள்ள மனிதர்களும் மற்ற அனைத்தும் இருக்கின்றன. Dalam lukisan ini, seorang penganut sedang sembahyang pada Tuhan sebagai pencipta segala-galanya. Semua orang dan benda dalam planet kita terdapat dalam minda Tuhan. Sur cette peinture on voit le dévot adorant Dieu comme créateur chacun et de toute chose. Chaque personne et chaque chose de notre planète existent dans l’esprit de Dieu.§

image Lord Siva's creation is totally harmonious. The plants and animals thrive and live happily in their natural environment. சிவபெருமானின் படைப்பு முழுதும் இனிமையானது. தாவரங்களும் விலங்குகளும் வளமுடனும் மகிழ்ச்சியுடனும் அவற்றின் இயற்கைச் சூழலில் வாழ்கின்றன. Penciptaan oleh Tuhan Siva sangat harmoni. Tumbuh-tumbuhan dan haiwan hidup bahagia dalam persekitaran semulajadinya. Parfaitement harmonieuse est l’œuvre de Siva. Plantes et animaux prospèrent et vivent heureux dans leur environnement naturel.§