Parvati Putra Gajanana

  • Genre: bhajan Deity: Ganesha
  • Artists: Bhavani Param
  • Music Details: | Talam-eka | Sruti-C | Graha-Sa
  • Transliteration


    Parvati putra gajaanana

    Modaga hasta gajavadana

    Sankara baala gajaanana

    Vigna vinaashaka gajavanana