Kauai Aadheenam Ganesha Visarjana, 2007
8 / 23

dsc_2509.jpg

 

07/09/15