Results for: bhojana-mantra

Test Bhojana Mantra bm

Bhojana Mantra

Image of...

Bhojana Mantra

ॐ अ॒न्न॑पूर्णे स॒दापूर्णे श॒ङ्करप्राण॑वल्लभे । ज्ञानवै॒राग्य॑सि॒द्ध्यर्थं॑ भि॒क्षां दे॒हि च पा॑र्वति ॥ माता॑ च पा॑र्वती॒ देवी॑ पि॒ता दे॒वो...