2019 Thai Pusam Abhishekam

Kauai Aadheenam's 2019 Thai Pusam abhishekam held in Kadavul Temple.


Transcript: