Shankaracharya with Siva and Vishnu, Devi, Ganesha, Muruga

Shankaracharya with mahadevas