Ganesha Saranam

  • Genre: bhajan Deity: Ganesha
  • Artists: Soondiren Arnasalon and SSC Sishya
  • Music Details: | Talam-Adi | Sruti-4 | Graha-sa