Gayiye Ganapathi


 • Genre: bhakti-gitam Deity: Ganesha
 • Artists: Manu Kondapi
 • Music Details: | Talam-Eka
 • Original Script

  Gaiye Ganapati Jagavandana
  Shankara Suvana Bhavani Nandana
  Siddhisadhana Gaja Vadana Vinayaka
  Kripa Sindhu Sundara Saba Layaka
  Modaka Priya Mudha Mangala Dhara
  Vidya Variki Buddhi Vidatha
  Mangala Tulasi Dasa Kara Jore
  Base Ram Siya Manas More|

  Photo of Gurudeva
  In the home, the mother is likened to the Shakti Deity. She is the power, the very soul of the home. None other. So, she has to be there. She has to be treated sensitively and kindly, and with respect.
  —Gurudeva