To attend worship at Kadavul Hindu Temple make a reservation here
FRONT GROUNDS ARE OPEN DAILY FROM 9AM to 12PM WITHOUT A RESERVATION

Pacchai Maamayilohdu


 • Genre: natchintanai Deity: Siva
 • Artists: Mrs. Meena Thavaratnam
 • Original Script

  பச்சை மாமயிலோடு

  பச்சைமாமயி லோடுபூங்குயில் பாட்டறாவின வண்டுகள்
  மொச்சுபூம்பொழில் முளரிசேர்பொய்கை மோதியாறுகள் பாய்ந்திட
  வைச்சமாநிதி யிருமருங்கும் வயங்கிலங்கை வளநகர்
  அச்சனேயுனை நான்மறக்கினும் அறையுநா நமச்சிவாயவே

  இச்சையானவை செய்துபூமியில் இடர்க்கடலுள் அழுந்திநான்
  பச்சைமேனியன் பரவுபூங்கழல் பாடியாட மறந்திட்டேன்
  கொச்சைமக்களைக் கூடியேபல கொடுமையானவை செய்திட்டேன்
  நச்சைவாவுனை நான்மறக்கினும் நவிலுநா நமச்சிவாயவே

  காலைவேளை எழுந்திடேன்நல்ல கடிகொள்மாமலர் பறித்திடேன்
  ஆலயந்தொழு தேத்திடேன்நல்ல அடியார்தங்களைப் போற்றிடேன்
  மூலமந்திர மோதிடேன்நல்ல முத்திபெற்றிட நச்சிடேன்
  ஆலவாவுனை நான்மறக்கினும் அரற்றுநா நமச்சிவாயவே

  அஞ்செழுத்தை வழுத்திடேன்கெட்ட அவாவழுக்கா றறுத்திடேன்
  கொஞ்சமேனுமென் நெஞ்சிலன்பு கொள்கிலேனஞ்சை வெல்கிலேன்
  துஞ்சவேவந்து தோன்றினேனொரு துணையுங்காண்கிலேன் தெய்வமே
  வஞ்சனேனுனை நான்மறக்கினும் வழுத்துநா நமச்சிவாயவே

  பொய்யைமெய்யென நம்புவேன் புறங்கூறுவேன் புலாலுண்ணுவேன்
  நையமற்றவர் பேசுவேன்நல்ல வார்த்தையொன்று முரைத்திடேன்
  உய்யவேவழி ஒன்றுங்காண்கிலேன் உதவிதந்தெனை யாளுவாய்
  தெய்வமேயுனை நான்மறக்கினுஞ் செப்புநா நமச்சிவாயவே

  மெய்யரும்பி விதிர்விதிர்க்கிலேன் மேல்விளைவ தறிகிலேன்
  கைதொழுதுநின் பாதபங்கயம் கசிந்துநான்தினம் தொழுகிலேன்
  பொய்யனேன்மலக் கூடுகாத்துப் புலம்பியேதிரி கின்றனன்
  ஐயனேயுனை நான்மறக்கினும் அறையுநா நமச்சிவாயவே

  ஆறுதல்பெற அடியர்பாற்சென் றவர்பணிவிடை ஆற்றிலேன்
  மாறுகொள்புலன் வழியிற்சென்று மயங்கினேன் மயங்காமலே
  தேறுதல்தர என்னிடம்வரச் சித்தமில்லையோ தெய்வமே
  கூறனேயுமை நான்மறக்கினுங் கூறுநா நமச்சிவாயவே

  அப்பர் சுந்தரர் மாணிக்கர்தமக் கருளருளிய அத்தனே
  முப்புரமெரி செய்தமூர்த்தியே மூவர்போற்றும் முதல்வனே
  ஒப்பிலாதவொ ருவனேயுமை பாகனேயுறு துணைவனே
  அப்பனேயுனை நான்மறக்கினு மரற்றுநா நமச்சிவாயவே

  ஓடுகங்கை யுடன்மதிகொன்றை யுரகம் வைத்த சடையனே
  பாடுவார்பசி நோய்வறுமை பகைத்திடாவண்ணம் அருள்செய்வாய்
  தேடுவார்தங்கள் இதயமாமலர் தினமும்வாழ்ந்திடு தெய்வமே
  நாடினேனுனை நான்மறக்கினும் நவிலுநா நமச்சிவாயவே

  பாலன்மார்க்கண்டன் பரிந்துவேண்டிடப்பாய்ந்து வந்திட்ட கூற்றன்தன்
  காலனேகொடுங் காமன்மேனி தழலெழச் செய்த கர்த்தனே
  மாலயன் முன்னர் மாப்பெருஞ்சோதி வடிவமாய்நின்ற மறையவா
  ஞாலனேயுனை நான்மறக்கினும் நவிலுநா நமச்சிவாயவே

  Transliteration

  pacchai maamayilohdu poonguyil paattaraavina vandugal
  mocchu poombol.il mulariseyr poygaimohthi aarugal paaynthida
  vaiccha maanithiyiru marungum vayangilangai valanagar
  acchaney unai naan marakkinum araiyunaa nama sivaayavey

  icchaiyaanavai seythu poomiyil idarkkadalul al.unthi naan
  pacchai meyniyan paravupoongal.al paadiyaada maranthitteyn
  kocchai makkalai koodiyey pala kodumaiyaanavai seythitteyn
  nacchaivaavunai naan marakkinum navilunaa nama sivaayavey

  kaalai veylai el.unthideyn nalla kadigol maamalar paritthideyn
  aalayam thol.utheytthideyn nalla adiyaar thangalai pohttrideyn
  moolamanthiram ohthideyn nalla mutthi pettrida nacchideyn
  aalavaavunai naan marakkinum arattrunaa nama sivaayavey

  anjel.utthai val.utthideyn ketta avaaval.ukkaar arutthideyn
  konjameynum en nenjil anbu kolgileyn anjai velgileyn
  thunjavey vanthu thohndrineyn oru thunaiyung kaankileyn theyvamey
  vanjaneyn unai naan marakkinum val.utthunaa nama sivaayavey

  poyyai meyyena nambuveyn purang kooruveyn pulaalunnuven
  naiyamattravar peysuveyn nalla vaartthaiyondrum uraitthideyn
  uyyavey val.i ondrung kaankileyn uthavi thanthenai aaluvaay
  theyvamey unai naan marakkinum seppunaa nama sivaayavey

  meyyarumbi vithirvithirkkileyn meylvilaivatharigileyn
  kai thol.uthu nin paathapangayam kasinthu naan thinam thol.ugileyn
  poyyaneyn malakkoodu kaatthu pulambiyey thirigindranan
  aiyaney unai naan marakkinum araiyunaa nama sivaayavey

  aaruthal pera adiyarpaar sendravar panividai aattrileyn
  maaru kolpulan val.iyil sendru mayangineyn mayangaamaley
  theyruthal thara ennidam vara sitthamillaiyoh theyvamey
  kooraneyyumai naan marakkinung koorunaa nama sivaayavey

  appar suntharar maanikkar thamakkarul aruliya atthaney
  muppurameri seytha moortthiyey moovar pohttrum muthalvaney
  oppilaatha oruvaney umaibaaganey uruthunaivaney
  appaney unai naan marakkinum arattrunaa nama sivaayavey

  ohdu gangaiyudan mathigondrai uragam vaittha sadaiyaney
  paaduvaar pasi nohy varumai pagaitthidaa vannam arulseyvaay
  theyduvaar thangal ithaya maamalar thinamum vaal.nthidu theyvamey
  naadineyn unai naan marakkinum navilunaa nama sivaayavey

  baalan maarkkandan parinthu veyndida paaynthu vanthitta koottranthan
  kaalaney kodung kaaman meyni thal.alel.a seytha kartthaney
  maalayan munnar maapperum sohthi vadivamaay nindra maraiyavaa
  nyaalaney unai naan marakkinum navilunaa nama sivaayavey

  Translation

  Green - Big Peacock

  green - big peacock, with - the cuckoo - singing - bees
  clustered - beautifully flowering - with a pond - gushing - rivers - flowing
  Kuberan's - big treasure on both - sides - shining Lanka - bountiful city
  O, Father! - You - I - were to forget - tongue will utter - O, Nama Sivaaya!

  desired things - did and - on Earth - in ocean of troubles - drowned - I
  green - He whose body is - gracious Flower Feet - singing and dancing - I forgot
  base - people - joined and - many - evil deeds - I did
  O, Nacchai! - You - I - were to forget - tongue will say - O, Nama Sivaaya!

  morning - time - I do not awaken - good - with smell - big flowers - I do not pluck
  temple - I do not worship - good - devotees - themselves - I do not revere
  prime mantras - I do not chant - good - liberation - to get - I do not desire
  O, Aalavaa! - You - I - were to forget - tongue will mutter - O, Nama Sivaaya!

  Five letters - I do not recite - bad - desires and envy - I do not tear
  even a little - my - in the heart - love - I do not hold - the five (senses) - I do not conquer
  only to suffer - came and - I have appeared - one - companion, even - I do not see - O God!
  O Vanchi! - You - I - were to forget - tongue will utter - O, Nama Sivaaya!

  the lie - as truth - I will believe - gossip - I will say - I will eat meat
  those not refined - I will converse - good - even one word - I will not utter
  to live - way - even one - I do not see - help - give me - may You rule
  O, God! - You - I - were to forget - tongue will say - O, Nama Sivaaya!

  body sweating and - I do not quiver and quake - further consequences I do not know
  hands - folded - Your - Lotus Feet - dripping - I - daily - I do not worship
  that which is false - dirt cage - protect and - blabbering - I am wandering
  O, Father! - You - I - were to forget - tongue will utter - O, Nama Sivaaya!

  comfort - to obtain - to saints - who have gone - service - I have not performed
  confusion - organs that hold - on the path of - gone - I have become deluded - without delusion
  solace - to give - to me - to come - O, do You not intend - O, God!
  O, Koora! - You - I - were to forget - tongue will say - O, Nama Sivaaya!

  Appar - Suntharar - Mannikavachakar - to them, grace - granting - O, Father!
  to burn on three sides - did - O God! - Trinity - that is praised by - O, Primal One!
  without comparison - O, One who is - O, He who holds Uma as a part - O, Constant Companion!
  O, Father! - You - I - were to forget - tongue will utter - O, Nama Sivaaya!

  flowing - with Ganges - moon (and) kondrai flower - top of the head - kept - O, He of the Matted Locks!
  those that sing - hunger - disease - poverty - enmity without - in such manner - may You grant grace
  those that seek - in their - heart - big flower (lotus) - daily - You live - O, God!
  I searched - You - I - were to forget - tongue will utter - O, Nama Sivaaya!

  boy - Maarkkandan - sincerely - requested - leapt - and came - Lord of Dance
  O Yama - cruel - Kaaman - body - burst into flames - made - O, Doer!
  Vishnu (and) Brahma - before - biggest of big - light - in the form of - stood - O, God of Vedas!
  O, Nyaalaney! - You - I - were to forget - tongue will say - O, Nama Sivaaya!

  Footnote:
  (1): Anjai: the action thr'
  o five sense organs
  (2): Koora: Arthanarishwara = half male and half female. Kooru literally means divide.

  Photo of Gurudeva
  Karma is not fate, for man acts with free will, creating his own destiny. The Vedas tell us, if we sow goodness, we will reap goodness; if we sow evil, we will reap evil.
  —Gurudeva