Prabho Ganapathe


  • Genre: bhakti-gitam Deity: Ganesha
  • Artists: Manu Kondapi
  • Original Script

    prabho-ganapathe_manu||Pallavi:
    Prabho Ganapathe Paripalayamam Satatam Tvam
    Charanam 1:
    Bhaktha Varnita Nija Vaibhava Moditha
    Bhavyada Girisha Vineetha
    Danta Khanda Vikanditha Dhananva
    Danta Shyantanubhaava
    Charanam 2:
    Vaasudeva vidhi deva ganarchita
    Vanchita suka phala daata
    Vaaranakhya tanu danuja vimardhana
    Vaamadeva sukha vardhana
    Charanam 3:
    Shankararya guru rachita padarhana
    Shankita nilaya vidarana
    Shankaraasya vara kamala divakara
    Shambara ripu kruthi dheekara
    Charanam 4:
    Adri raaja tanaya sukhadaatmaja
    Abja chooda gana raaja
    Krutha daithya gana gajamukha sundara
    Krishna theertha hrudmandira

    Photo of  Gurudeva
    Accept your karma as your own, as a healing medicine and not a poison.
    —Gurudeva