Lords Ganesha, Murugan, Vishnu and Vaishravanaya (Kubera) Vanquish Asuras

Lords Ganesha, Murugan, Vishnu and Vaishravanaya (Kubera) Vanquish Asuras