Results for: sanskrit

Sankara Sadaasiva Chandrashekara

  Sung by: Navind Sagum

Nama Parvati

  Sung by: Navind Sagum

Sharavana Shivakumara

  Sung by: Bhavani Param

Mudha Karatha Modakam

  Sung by: Mauritius Mission Natchintanai Workshop

Saranam Saranam Vinayaka

  Sung by: Premila Manick

Siva Sambho

  Sung by: Bhavani Param

Jaya Guru Omkara

  Sung by: Gayatri Rajan

Jaya Jaya Jaya Gananayaka

  Sung by: Tarakini Gunasegaran

Sundara Mukha Shree Gajanana

  Sung by: Padmaja Patel