Results for: sanskrit

Kandaiya Murugaiya

  Sung by: Soondiren Arnasalon

"Kanda" is before the downbeat

Image of...

Siva Puja Sthavam (Sanskrit/Tamil)

Fundamental points of Siva worship.

Sivaya Parameshvaraya Sashi Sekaraya

  Sung by: Maragatham Mani

Sivaya Nama Om Sivaya Nama Om

  Sung by: Maragatham Mani

Jaya Jaya Sankara Jaya Abhayankara

  Sung by: Maragatham Mani

Hara Hara Hara Mahadeva

  Sung by: Maragatham Mani

Sankara Sadasiva Sabhapate

  Sung by: Maragatham Mani